รูปต้นและหน่อไผ่บงหวาน

ต้นพันธุ์มะละกอฮอนแลนด์ที่สวน

รูปต้นพันธุ์ผักหวานป่าที่สวน

ต้นพันธุ์ ไผ่บงหวานพันธุ์หน่อใหญ่แบบเพาะเมล็ดอายุ 6 เดือน

ต้นพันธุ์ ไผ่บงหวานพันธุ์หน่อใหญ่แบบเพาะเมล็ด อายุ16 เดือน

ต้นพันธุ์ ไผ่เลี้ยง 3 ฤดูขยายพันธุ์ด้วยเหง้าหรือตอ

ต้นพันธุ์ ไผ่ตงลืมแล้ง

หน้าแรก||หน้า 3